LICENČNÍ SMLOUVA

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

obchodní společnost

GONDOLA GRANITI s.r.o.

se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČ: 250 62 042

DIČ: CZ25062042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46348,

kterou zastupuje pan Luboš Kozák, jednatel

bankovní spojení: číslo účtu: ………………….., vedený u ……………………… a. s.

dále též jako „Poskytovatel“ na straně jedné

a

obchodní společnost

………………………..

se sídlem: ……………………….

IČ: ………………….

DIČ: ………………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ………, vložka …………

kterou zastupuje pan …………………., jednatel,

dále též jako „Uživatel“ na straně druhé

Poskytovatel a Uživatel společně též také jako „smluvní strany“,

uzavřely v souladu s ust. § 2358 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tuto licenční smlouvu
(dále též jako „Smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Uživatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a že splňuje podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené./ Uživatel prohlašuje, že je fyzickou osobou a že splňuje podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené.

1.2. Poskytovatel prohlašuje, že je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu, je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít, svědčí mu výlučné oprávnění disponovat licencovanými právy uvedenými v odstavci 2.1. této smlouvy a že poskytovatel je oprávněn udělit licenci k těmto licencovaným právům.

2. Předmět a účel Smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je úprava vztahů mezi Uživatelem a Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel je vlastníkem práv duševního vlastnictví – nebo mu tato práva svědčí – a to softwarového produktu označenému jako “CONSTRUCTO – elektronický stavební deník” zahrnující software, dokumentaci v tzv. on-line neboli elektronické formě, nosná média, a může obsahovat další materiály v tištěné či elektronické podobě (dále též „Program CONSTRUCTO“) a Poskytovatel má zájem tento Program CONSTRUCTO v rozsahu stanoveném v této Smlouvě poskytnout Uživateli a Uživatel má zájem Program CONSTRUCTO využít za podmínek uvedených v této Smlouvě.

2.2. Účelem této Smlouvy je poskytnutí licence k Programu CONSTRUCTO Uživateli na základě Poskytovatelem poskytnutého práva k užití Programu CONSTRUCTO za podmínek dle této Smlouvy.

2.3. Poskytnutím licence podle této Smlouvy se ruší veškerá předchozí licenční ujednání mezi Uživatelem a Poskytovatelem týkající se Programu CONSTRUCTO a nahrazují se touto Smlouvou.

3. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn ke všem činnostem nezbytným pro využití licence dle této Smlouvy.

3.2. Uživatel se zavazuje Poskytovateli uhradit za poskytnutí lience k Programu CONSTRUCTO odměnu podle této Smlouvy.

3.3. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem nebo držitelem práv k Programu CONSTRUCTO, jejichž poskytnutí je předmětem této Smlouvy.

3.4. Tato Smlouva neuděluje Uživateli žádná práva ve spojení s ochrannými známkami a patenty Poskytovatele.

3.5. Nositelem veškerých majetkových práv autorských k Programu CONSTRUCTO (včetně, ale bez omezení na všechna zobrazení, fotografie, animace, videozáznamy, zvukové záznamy, texty a aplety, které jsou součástí Programu CONSTRUCTO), jakož i tištěných i elektronických materiálů dodávaných se Programem CONSTRUCTO a všech kopií Programu CONSTRCTO, je Poskytovatel. Program CONSTRUCTO je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanoveními mezinárodních smluv a všemi dalšími příslušnými právními předpisy. Jestliže Program CONSTRUCTO obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, může Uživatel vytisknout libovolný počet kopií této elektronické dokumentace, ale pouze pro interní použití Uživatele v souvislosti s užitím Programu CONSTRUCTO. Tištěný materiál dodávaný s Programem CONSTRUCTO není povoleno jakkoli rozmnožovat.

3.6. Uživatel nesmí jakkoli využít znalosti o myšlenkách, postupech, struktuře, algoritmu a použitých metodách, na nichž je Program CONSTRUCTO založen nebo které obsahuje, i když je získal při oprávněném užití Programu CONSTRUCTO, vyjma jejich nezbytného užití k dosažení vzájemného funkčního propojení Programu CONSTRUCTO s jinými počítačovými programy. Tyto znalosti nesmí být využity ani k vývoji, zhotovení nebo k obchodnímu využití jiného počítačového programu, ani k jinému jednání ohrožujícímu nebo porušujícímu autorské právo a obchodní zájmy Poskytovatele. O těchto znalostech je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám.

4. Licenční ujednání

4.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli licenci k Programu CONSTRUCTO v tomto rozsahu:

Poskytovatel licence uděluje Uživateli licenci k užívání Programu CONSTRUCTO v rozsahu stanoveném touto Smlouvou. Licence podle této Smlouvy neopravňuje Uživatele k jakémukoli jinému nakládání s Programem CONSTRUCTO, než je upraveno touto Smlouvou nebo než vyplývá z platných právních předpisů. Program CONSTRUCTO může Uživatel instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem užívat (dále jen jako “užívat”), a to v takové variantě a rozsahu, k jaké je mu poskytnuta licence, a pouze na tolika počítačích a způsobem, který odpovídá typu licence udělené Uživateli. Počítačem se rozumí pro účely této Smlouvy počítač, pracovní stanice, terminál, zařízení typu „chytrý telefon“, tablet nebo jiné elektronické digitální zařízení, na kterém je možné přistupovat k Programu CONSTRUCTO.

4.2. Uživatel tuto licenci přijímá.

4.3. Uživatel není oprávněn práva tvořící součást licence zcela ani z části poskytnout třetí osobě nebo je na ní převést. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy může Uživatel postoupit na třetí stranu pouze po předchozím písemném souhlasu Poskytovatele a za obchodních podmínek stanovených Poskytovatelem. V případě udělení souhlasu pro převod licence musí Uživatel převést na nabyvatele licence veškeré části Programu CONSTRUCTO (včetně všech rozšiřujících licencí, komponent, médií a tištěného materiálu) a ze svých počítačů zcela odstranit všechny instalace Programu CONSTRUCTO. Předpokladem možnosti převodu je i písemný souhlas potencionálního nabyvatele s realizací převodu a s touto Smlouvou.

4.4. Tato licence přechází na právního nástupce Uživatele v případech převodu Uživatelova podniku nebo jeho části nebo nájmu či podnájmu Uživatelova podniku nebo jeho části.

4.5. Uživatel je povinen Poskytovatele informovat o jakémkoliv protiprávním užívání nebo jiném porušování licencovaných práv ze strany třetích osob a poskytnout mu součinnost k zamezení takového porušování. V případě potřeby je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli součinnost, bude-li jí třeba pro ochranu licencovaných práv.

4.6. Licence k Programu CONSTRUCTO se vydává na produkt jako celek. Jeho součásti nelze oddělovat, instalovat či spouštět na více počítačích, než je uvedeno v této Smlouvě.

4.7. Všechna práva, která nejsou Uživateli touto Smlouvou výslovně udělena, jsou vyhrazena Poskytovateli. Licence je poskytnuta jako nevýhradní.

4.8. Uživatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel bude aktualizovat, upgradovat a updateovat (dále jen jako “inovace”) Program CONSTRUCTO, čímž budou nahrazovány nebo doplňovány starší verzi Programu CONSTRUCTO. Při inovaci je Uživatel povinen tuto provést na vlastní náklady dle pravidel uvedených v obchodních podmínkách Poskytovatele uveřejněných na www.constructo.cc

5. Odměna a platební podmínky

5.1. Za veškerá plnění Poskytovatele poskytnutá Uživateli dle této smlouvy včetně poskytnuté licence, se zavazuje zaplatit Uživatel Poskytovateli odměnu ve výši …………………………….(slovy: ……………..) bez DPH (dále jen jako „licenční poplatek“) za každý kalendářní měsíc poskytnutí licence dle této Smlouvy, přičemž licenční poplatek je splatný vždy do 10. dne v měsíci. K této částce bude připočteno příslušné DPH podle platných právních předpisů.

5.2. Licenční poplatek bude uhrazen bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený výše v této smlouvě. Licenční poplatek se považuje za řádně a včas uhrazený, je-li v poslední den lhůty splatnosti připsán v plné výši na účet Poskytovatele.

5.3. V případě prodlení se zaplacením licenčního poplatku má Poskytovatel nárok na úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši 0,01 % z neuhrazené částky denně.

6. Doba trvání Smlouvy

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Účinnost smlouvy lze také předčasně ukončit:

a) písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek,

b) odstoupením od smlouvy ze strany Poskytovatele v případě, kdy dojde Uživatelem k porušení této Smlouvy a/nebo autorských práv k Programu CONSTRUCTO Uživatelem a/nebo k jinému podstatnému porušení povinností Uživatelem. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem jeho doručení Uživateli. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo Poskytovatele na zaplacení ceny licence, ani nárok na náhradu škody.

c) písemnou výpovědí Uživatele bez uvedení důvodu, přičemž výpověď je účinná k poslednímu dni v měsíci, ve kterém byla výpověď doručena Poskytovateli.

 

Dnem zániku této Smlouvy končí veškerá práva užití Programu CONSTRUCTO poskytnutá Uživateli. V takovém případě musí Uživatel nejpozději v den účinnosti odstoupení ze všech svých počítačů zcela odstranit všechny instalace Programu CONSTRUCTO a nepořídit ani žádné zálohy.

6.3. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se smluvních pokut, nároků na odměnu za poskytnutá práva, důvěrnosti informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení této smlouvy.

6.4. Ukončením této smlouvy z jakéhokoliv důvodu zaniká i udělená licence.

6.5. Je-li nebo stane-li se nějaké ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají i nadále platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či neúčinné ustanovení Smlouvy novým ustanovením, které bude nejlépe odpovídat původně zamýšlenému smyslu a účelu původního nahrazovaného ustanovení. Do té doby se použije odpovídající úprava obecně závazných předpisů České republiky.

7. Odpovědnost za škodu, záruky a smluvní sankce

7.1. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za pravdivost a správnost prohlášení obsažených v této Smlouvě.

7.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody v plném rozsahu i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta.

7.3. Poskytovatel odpovídá za to, že se Program CONSTRUCTO shoduje ve svých podstatných aspektech s funkčními vlastnostmi specifikovanými v uživatelské dokumentaci dodané spolu s Programem CONSTRUCTO, přičemž Uživatel je povinen se s uživatelskou dokumentací seznámit a na případné nejasnosti se dotázat. Absence nebo rozdílnost vlastností či funkcí oproti uživatelské dokumentaci se nepovažuje za vadu a Uživateli nevznikají z tohoto důvodu žádné nároky z odpovědnosti za vady ani nárok na odstoupení od Smlouvy. Poskytovatel garantuje plnou funkcionalitu Programu CONSTRUCTO pouze za předpokladu, že budou Uživatelem splněny minimální systémové požadavky. Minimální systémové požadavky aktuální verze Programu CONSTRUCTO uvádí Poskytovatel na svých internetových stránkách www.constructo.cc.

7.4. Poskytovatel odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Programu CONSTRUCTO, ke kterým mají přístup jen registrovaní Uživatelé po uhrazení ceny licencí, resp. po provedení aktualizace. Poskytovatel neodpovídá za vady starších verzí Programu CONSTRUCTO ani za jejich případnou nekompatibilitu s novými softwarovými či hardwarovými prostředky. Poskytovatel není povinen provádět technickou podporu, vývoj ani údržbu starších verzí Programu CONSTRUCTO. Na Program CONSTRUCTO je poskytována záruka po celou dobu, po kterou Uživatel průběžně aktualizuje Program CONSTRUCTO na jeho aktuální verze. Uživatel je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována. Veškerá zákaznická podpora, servis a údržba a pravidla pro vyřízení reklamace se řídí VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Poskytovatele uveřejněnými na internetových stránkách Poskytovatele www.constructo.cc. Místem uplatnění reklamace je sídlo Poskytovatele.

7.5. Nároky ze záruky uvedené v tomto článku 7. Uživateli nevzniknou, pokud byla vada Programu CONSTRUCTO způsobena vyšší mocí, nehodou, špatným nebo nesprávným používáním, používáním na nevhodném hardwaru, hardwaru, který je v rozporu s technickými požadavky uvedenými v dokumentaci, nebo počítačovými viry, nebo v kombinaci s jiným softwarem, který negativně ovlivňuje chování Programu CONSTRUCTO. Záruka se nevztahuje na nutné legislativní úpravy, které si vynutily změny v legislativě, jež vstoupily v platnost po datu výroby dané verze Programu CONSTRUCTO. Za vadu Programu CONSTRUCTO nelze označit skutečnost, že Program CONSTRUCTO nepracuje na hardwaru, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu. Poskytovatel neodpovídá za správnou funkci Programu CONSTRUCTO v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svou funkcí či podstatou negativně ovlivňují nebo můžou ovlivnit chování Programu CONSTRUCTO. Poskytovatel neodpovídá za správnou funkci Programu CONSTRUCTO v případě, že je provozován na chybně konfigurovaném počítači či v prostředí chybně nastavené počítačové sítě. Záruka se také nevztahuje na bezúplatně distribuované verze Programu CONSTRUCTO.

7.6. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně, nikoli výhradně následných škod, vedlejších škod, škod v důsledku ušlého zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráty informací o podnikání nebo jakýchkoliv dalších finančních ztrát), i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití Programu CONSTRUCTO, a to i v případě, že Poskytovatel byl označen jako možný původce těchto škod, a také včetně případu, že takovou možnost bylo možné předem předpokládat. Poskytovatel nenese odpovědnost za ušlý zisk Uživatele. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a úplnost výstupů z Programu CONSTRUCTO předávaných orgánům státní správy a samosprávy, obchodním partnerům a dalším subjektům. V žádném případě celková výše náhrady škody způsobené případným porušením smluvních či zákonných povinností ze strany Poskytovatele nepřevýší částku zaplacenou Uživatelem za poskytnutí licence, a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.

7.7. Poskytovatel je oprávněna shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje Uživatele nezbytné pro uzavření této Smlouvy a její realizaci. Uzavřením Smlouvy při instalaci produktu a/nebo registrací Programu CONSTRUCTO uděluje Uživatel souhlas k tomu, aby Poskytovatel v době od uzavření této Smlouvy do jejího ukončení shromáždil a zpracoval údaje o plnění závazků Uživatele z této Smlouvy, popř. smluv souvisejících, a aby tyto údaje případně poskytl subjektům, které jsou vůči ní v postavení osoby ovládané nebo ovládající nebo v postavení osoby personálně či majetkově propojené, a to i těm subjektům, které jsou zřízeny v zahraničí. Uživatel byl poučen o svých právech vyplývajících z obecně závazných předpisů o ochraně osobních údajů. Potvrzením této Smlouvy při instalaci uděluje Uživatel současně souhlas k zasílání informací týkajících se Programu CONSTRUCTO a souvisejících služeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě, formou obchodního sdělení. Tento souhlas může Uživatel kdykoliv odvolat odesláním žádosti na elektronickou adresu …………………………

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně informací, které jsou předmětem obchodního tajemství, případně, které lze považovat za důvěrné, o nichž se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s touto Smlouvou. Takovouto informaci nesmí smluvní strana zpřístupnit třetím osobám, ani je využít pro sebe či pro jiného a je-li to třeba je povinna zavázat mlčenlivostí i osoby, které se budou podílet na plnění dle této Smlouvy. Za důvěrný se považuje i obsah této Smlouvy.

8.2. Veškerá oznámení dle této Smlouvy musí být učiněna písemně, doručena druhé smluvní straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, či jinou formou registrovaného poštovního styku, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

8.3. Jsou-li ve Smlouvě uvedeny lhůty ve dnech, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

8.4. Práva a povinnosti touto Smlouvou neupravená se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění a dale všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dale jen jako “VOP”) umístěnými na internetových stránkách Poskytovatele, když Uživatel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy s VOP důkladně seznámil s tím, že VOP tvoří jako příloha nedílnou součást této Smlouvy.

8.5. Práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí i na právní nástupce smluvních stran.

8.6. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

8.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

8.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne ……………… V Praze dne …………………….

…………………………………… ……………………………………

GONDOLA GRANITI s.r.o. ………………. s.r.o.

Luboš Kozák, jednatel ……………., jednatel