Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

společnosti

GONDOLA GRANITI s.r.o.

(https://constructo.cc)

Část I. – Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) upravují práva a povinnosti mezi společností GONDOLA GRANITI s.r.o., se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 250 62 042, DIČ: CZ25062042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46348 (dále též jen „Poskytovatel“) a zákazníky, tedy třetími subjekty při prodeji zboží, poskytování služeb a poskytování licence produktu označenému jako “CONSTRUCTO – elektronický stavební deník” (dále jen jako “Softwarový produkt” nebo také jen jako “zboží”).

VOP blíže specifikují práva a povinnosti Poskytovatele, a kupujícího, resp. nabyvatele licence nebo Zákazníka, který je spotřebitelem, vzniklé na základě nebo v souvislosti se smlouvou uzavíranou mezi Poskytovatelem a kupujícím prostřednictvím internetových stránek a obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na webové stránce https://constructo.cc (dále jen „webová stránka“).

Tyto obchodní podmínky se dále vztahují i na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu s Poskytovatelem, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Vztahy neupravené těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále též jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

Vymezení pojmů

Prodávající (dále také jako “Poskytovatel”) je společnost GONDOLA GRANITI s.r.o., se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 250 62 042, DIČ: CZ25062042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46348, tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky (zboží) nebo poskytuje služby anebo poskytuje licenci k Softwarovému produktu.

Zákazníkem je subjekt, který s Poskytovatelem uzavírá kupní smlouvu, resp. licenční smlouvu na straně druhé a je dale označován take jako kupující. Za Zákazníka je v těchto VOP považována fyzická či právnická osoba bez ohledu na to, jde-li o spotřebitele, či nikoli.

Kupující je tedy buď spotřebitelem a tedy je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání nebo je kupující podnikatel, tedy ten kdo samostatně vykonává na svůj účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany Spotřebitele je za podnikatele považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet. Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Spotřebitelem se v těchto VOP rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná. 

Licenční smlouvou je smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem na straně jedné a Zákazníkem na straně druhé, jejímž předmětem je softwarový produkt, kdy touto licenční smlouvou poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi, resp. nabyvateli, oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu, a Zákazník se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout Poskytovateli odměnu. Licenční smlouva má dale prvky kupní smlouvy jako dvoustranného právního jednání uzavřeného mezi Poskytovatelem jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím, kterým se Poskytovatel zavazuje, že Zákazníkovi odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní anebo poskytne služby, a Zákazník se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Poskytovateli kupní cenu a cenu za služby.

Pro účely těchto VOP jsou dále licenční smlouva s prvky kupní smlouvy společně označena dále jen jako smlouva.

Uzavření smlouvy

Webové stránky obsahují informace o Softwarovém produktu včetně uvedení cen. Ceny Softwarového produktu jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách Poskytovatele. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Všechny ceny jsou smluvní.

Webové stránky Poskytovatele obsahují také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno v rámci území České republiky. Nejpozději na počátku objednávkového procesu je Poskytovatelem jasně a čitelně uvedeno, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží a jaké způsoby platby jsou přijímány.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách Poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku),

způsobu úhrady ceny zboží včetně odměny za poskytnutí licence,

požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky Poskytovateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující Poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko na webových stránkách. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za zkontrolované kupujícím a tedy správné.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, cenu zboží (tedy kupní cenu a/nebo odměnu za poskytnutí licence), osobu kupujícího, způsob úhrady ceny zboží, a další podstatné náležitosti smlouvy, a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy. Odesláním objednávky tak vzniká závazný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a kupujícím, a tímto okamžikem tedy vznikají smluvním stranám odpovídající práva a povinnosti – v případě kupujícího zejména povinnost uhradit cenu zboží. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a seznámení se s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „email kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na email kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím emailu, případně prostřednictvím pošty.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení a náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy a jsou neomezeně přístupné na stránkách internetového obchodu https://constructo.cc.

Platební podmínky a cena zboží

Veškeré ceny uvedené v internetovém obchodě na stránkách https://constructo.cc / jsou uváděny včetně DPH a jsou platné pouze při objednání zboží prostřednictvím tohoto internetového obchodu. 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit Poskytovateli následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. ú.: ………………………, vedený u …………………, a.s. (dále jen „účet Poskytovatele“);

Cena zboží je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě, že není uvedeno jinak nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného, považuje se cena zboží za uhrazenou dnem připsání celé ceny zboží na účet Poskytovatele.

Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit Poskytovateli také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši, veškeré případné daně a poplatky. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží i náklady spojené s dodáním zboží.

Poskytovatel nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno následující ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu zboží předem. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, jak je uvedeno v článku III. výše, požadovat uhrazení celé ceny zboží ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Poskytovatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nejpozději do okamžiku osobního převzetí zboží kupujícím nebo do okamžiku předání zboží Poskytovatelem přepravci k jeho doručení v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Poskytovatele, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo omylem či administrativní chybou byla v internetovém obchodu uvedena chybná cena zboží. V případě, že některá z výše uvedených skutečností nastane, bude Poskytovatel neprodleně kupujícího kontaktovat za účelem dohody o dalším postupu ve věci.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – VRÁCENÍ ZBOŽÍ V ZÁKONNÉ LHŮTĚ

Právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů a podmínky uplatnění tohoto práva

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od smlouvy dle právních předpisů odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, a v případě, že předmětem smlouvy je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Poskytovatel umožňuje kupujícímu odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách Poskytovatele (tj. https://constructo.cc. V takovém případě Poskytovatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí takového odstoupení. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž prostřednictvím formuláře, který včetně příslušného poučení tvoří přílohu č. 1 těchto VOP.

Poskytovatel však upozorňuje, že možnost odstoupení od smlouvy dle zmíněného ustanovení občanského zákoníku nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení se smlouva od počátku ruší.

Vrácení zboží prodávajícímu v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to včetně veškerého příslušenství. Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a včetně veškerého příslušenství, ve stavu v jakém bylo kupujícímu předáno. Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je Poskytovatel oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím způsobené

V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží Poskytovateli ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, avšak zboží doručí Poskytovateli po uplynutí této lhůty, Poskytovatel si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku v min. výši 10 % z ceny zboží.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží Poskytovateli.

Vrácení uhrazené ceny zboží kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy dle tohoto článku

V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení obchodních podmínek vrátí Poskytovatel všechny peněžní prostředky přijaté od kupujícího nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Poskytovatel od kupujícího přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Poskytovatel nabízí, vrátí Poskytovatel jako podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Poskytovateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny zboží.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím Poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Poskytovatel podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je povinen nahradit náklady spojené s doručováním zboží rovněž v případě, že si zboží nepřevezme, přestože platně neodstoupil od smlouvy nebo smlouva nebyla zrušena jiným způsobem.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Část II. – Reklamační řád

Úvodní ustanovení

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě http://constructo.cc provozovaném společností GONDOLA GRANITI s.r.o., se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 250 62 042, DIČ: CZ25062042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46348, jako Poskytovatelem (dale jen jako “Poskytovatel”). Reklamační řád blíže specifikuje práva a povinnosti Poskytovatele a kupujícího, který je spotřebitelem.

Vztahy neupravené tímto reklamačním řádem se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Obecné informace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud kupující při převzetí věci (převzetím se rozumí okamžik převzetí zboží kupujícím na prodejně prodávajícího nebo okamžik převzetí zboží kupujícím od přepravce) zjistí poškození dodané věci (tj. jakoukoli vadu věci), Poskytovatel doporučuje, aby kupující bez zbytečného odkladu po převzetí věci prokazatelným způsobem kontaktoval Poskytovatele, popř. přepravce, za účelem odstranění takovýchto vad.

V případě, že kupující věděl před převzetím věci, že věc má vadu nebo v případě, že kupující vadu sám způsobil, nemá kupující nárok na uplatnění práva z vadného plnění. Kupující nemá dále práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

Záruka za jakost

Pokud Poskytovatel poskytl svým prohlášením při prodeji záruku za jakost zboží, zavazuje se, že po záruční dobu, jež počíná běžet od převzetí zboží, bude zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka, a pro uplatnění práva z vadného plnění se obdobně použijí ostatní ustanovení tohoto reklamačního řádu.

Uplatnění práva z vadného plnění

Doba pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet ode dne převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění se uplatňují u Poskytovatele, u kterého byla věc koupena. Je-li však pro řešení práva z vadného plnění určen jiný podnikatel, který je v místě Poskytovatele nebo v místě pro kupujícího spotřebitele bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k opravě.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (jakost při převzetí). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (zákonná povinnost z vadného plnění). Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojenému vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy doba, po kterou lze věc použít, skončí doba pro uplatnění práv z vadného plnění uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti Poskytovatele za vady věci zaniknou, pokud je kupující neuplatní řádně v době určené pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující spotřebitel doručí na vlastní náklady a riziko reklamovanou věc na adresu sídla Poskytovatele. Poskytovatel žádá, aby kupující věc k reklamaci dodal včetně příslušenství a včetně ochranného krytu. Poskytovatel dále žádá, aby kupující předložil zároveň s věcí záruční list, dodací list nebo fakturu, případně také originální záruční list výrobce, a to za účelem urychlení reklamačního řízení.

Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Pokud bude nutné, aby tvrzenou vadu posoudil nebo ověřil výrobce zboží, dohodly se smluvní strany, že lhůta se přiměřeně prodlužuje. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Poskytovatel bude po odstranění vad informovat kupujícího o skutečnosti, že byla provedena oprava věci. Pokud si kupující věc nevyzvedne nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy byl Poskytovatelem informován o vyřízení reklamace, považuje se den následující (tj. 6 den od informování kupujícího) za okamžik, kdy kupující byl po vyřízení reklamace povinen věc převzít a nejpozději tímto dnem tak končí stavení doby pro uplatnění práva z vadného plnění a doba pro uplatnění práva z vadného plnění dále běží. V případě výměny věci počíná běžet nová doba pro uplatnění práva z vadného plnění okamžikem převzetí nové věci.

Kupující je povinen na výzvu autorizovaného servisu, který provádí opravu, či posouzení vady věci, nebo na výzvu Poskytovatele, poskytnout potřebnou součinnost při opravě/posouzení vady věci. V opačném případě, pokud kupující neposkytne potřebnou součinnost a opravu nebude možné provést jinak, bude věc vrácena kupujícímu bez provedení opravy a reklamace nebude uznána.

Poskytovatel je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. V případě, že při posouzení reklamované vady prodávající zjistí, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě, že reklamace bude posouzena jako nedůvodná, uvede Poskytovatel tuto skutečnost v reklamačním protokolu (zamítnutá reklamace). Smluvní strany souhlasí s tím, že rovněž v tomto případě mohou být výše uvedené informace a potvrzení zasílány prostředky komunikace na dálku (zejména prostřednictvím e-mailu).

Nároky kupujícího z vadného plnění

Jednotlivé nároky kupujícího z vadného plnění se odvozují zejména od skutečnosti, zda jde o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy.

A/ Smlouva je porušena podstatným způsobem

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a)

na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)

na odstranění vady opravou věci,

c)

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)

odstoupit od smlouvy.

Kupující je povinen sdělit Poskytovateli, jaké právo si zvolil, a to již při oznámení vady, anebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Poskytovatele. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Neodstraní-li Poskytovatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

B/ Smlouva je porušena nepodstatným způsobem

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady, nebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Poskytovatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Poskytovatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li Poskytovatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Poskytovatele.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, ale vyskytující se opakovaně (3x stejná vada), anebo pokud má věc větší počet vad (4x a více různá vada) a kupující z tohoto důvodu nemůže věc řádně užívat. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Poskytovatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Poskytovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Po dohodě s kupujícím (za předpokladu, že reklamovaná věc určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupná) je možná i výměna za věci jiného výrobce než výrobce reklamované věci, které má identické nebo lepší parametry než reklamovaná věc a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění.

Nemožnost uplatnění práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění nelze uplatnit v následujících případech:

 • u zboží, které bylo určeno k odborné montáži autorizovaným servisem a odborná montáž nebyla provedena, popř. tato skutečnost nebyla prokázána,

 • po uplynutí doby pro uplatnění práva z vadného plnění;

 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 • vada vzniklá v důsledku mechanického poškození, chybnou instalací výrobku, poškození způsobeného neodbornou instalací, neodborným zacházením či obsluhou nebo zanedbáním běžné péče;

 • věc byla poškozena používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (zejména v rozporu s návodem nebo technickými normami);

 • u věci prodávané za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána;

 • skladování věci mimo rozmezí teplot stanovených výrobcem;

 • skladování nebo provozování věci ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí;

 • u použité věci, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím spotřebitelem;

 • uvedených v § 2102 občanského zákoníku;

 • Poskytovatel neodpovídá za vady věci, o kterých kupující spotřebitel v době uzavření smlouvy věděl, ledaže se vady týkají vlastností věci, které věc měla mít podle smlouvy.

Část III. – Společná ustanovení pro všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé ceny zboží.

Poskytovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím emailové adresy: ………………………………. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle Poskytovatel na emailovou adresu kupujícího.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele je Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Řízení se zahajuje na návrh. K návrhu se přiloží doklad o skutečnosti, že se navrhovateli nepodařilo spor vyřešit s druhou stranou přímo, a další písemnosti dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Další podrobnosti jsou uvedeny v zákoně o ochraně spotřebitele.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně osobních údajů“).

Poskytovatel jako prodávající a provozovatel internetového obchodu https://constructo.cc, informuje kupujícího, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu (mimo jiné pro účely vedení uživatelského účtu) a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s Poskytovatelem na zajištění marketingových akcí, přičemž Poskytovatel se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným Poskytovateli.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených na objednávce, tj. zejména těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží a třetích osob uvedených výše nebudou osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

V případě, že by se kupující domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, a

 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Doručování

Kupujícímu může být doručováno na email kupujícího nebo na adresu bydliště nebo sídla uvedenou v objednávce.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce Poskytovatele nebo v těchto obchodních podmínkách.

Oznámení týkající se vztahů Poskytovatele a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo na emailovou adresu kupujícího či Poskytovatele nebo prostřednictvím formuláře uvedeného na internetových stránkách Poskytovatele, není-li mezi smluvními stranami stanoveno jinak.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele v den uzavření smlouvy. Kupující souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den uzavření smlouvy včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád jsou kupujícímu poskytnuty ve formě, která umožňuje jejich archivaci a reprodukci.

Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající ze smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. V případě sporu se Poskytovatel a kupující zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Smluvní strany prohlašují, že tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu mají přednost před návodem k použití zboží přiloženým ke zboží.

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek nebo reklamačního řádu vyžadují písemnou formu.

Ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva, obchodní podmínky a reklamační řád jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Přílohou a nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu je poučení o možnosti odstoupení od smlouvy včetně vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) a odst. 2 občanského zákoníku a dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.

Tyto všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od ………….

Příloha č. 1 všeobecných obchodních podmínek a reklamačního řádu

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost GONDOLA GRANITI s.r.o., se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 250 62 042, DIČ: CZ25062042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46348 (dale jen jako “Poskytovatel”), e-mailová adresa: ………………………………, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Na naší webové stránce https://constructo.cc můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese společnosti GONDOLA GRANITI s.r.o., se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Podmínky vrácení zboží

Kupující je povinen vrátit zboží čisté, nepoškozené, nemontované a v ochranném krytu, ve stavu v jakém bylo kupujícímu předáno. Ochranný kryt a zboží musí být kupujícím zabaleny tak, aby samotný ochranný kryt a zboží nebyly polepeny štítky z přepravy, nebyly popsány či přelepeny jinou páskou než průhlednou; v případě, že dojde k porušení výše uvedeného ze strany kupujícího, je Poskytovatel oprávněn požadovat po kupujícím úhradu částky odpovídající snížení hodnoty věci, resp. náhrady škody kupujícím způsobené (ve většině případů se částka pohybuje kolem 20% kupní ceny).

V případě, že kupující nevrátí zakoupené zboží Poskytovateli ve lhůtě čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, avšak zboží doručí Poskytovateli po uplynutí této lhůty, Poskytovatel si vyhrazuje právo takové zboží nepřijmout nebo může po kupujícím požadovat uhrazení stornopoplatku v min. výši 10 % z ceny zboží, s čímž kupující výslovně souhlasí.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Kontaktní údaje prodávajícího:

GONDOLA GRANITI s.r.o., se sídlem: Lípová 511/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 250 62 042, DIČ: CZ25062042, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 46348 (dale jen jako “Poskytovatel”), e-mailová adresa: ………………………………,

Kontaktní údaje kupujícího:

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: [XX] _________________________________________

____________________________________________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: [XX] _________________________________________________

____________________________________________________________________________

Telefon: [XX] _________________________________________________________________

E-mail: [XX] ________________________________________________________________________

Číslo bankovního účtu: [XX] ___________________________________________________________

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Kód zboží z faktury

(nikoli kód ze zboží)

Počet

Datum objednání

Datum obdržení

1.

2.

3.

4.

5.

Požaduji vrácení platby: v hotovosti/na bankovní účet/převodem do další objednávky (*)

Datum: [XX] _____________________

[XX] ________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

(*)Nehodící se škrtněte.

[XX] Informace (údaje) doplňte.

Bližší podmínky pro vrácení zboží jsou stanoveny ve VOP Poskytovatele a v poučení o právu odstoupit od smlouvy. V této souvislosti upozorňujeme zejména, že zboží nesmí být montováno a musí být vráceno v originálním ochranném krytu.